Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisów SDL Digital Solutions (zwanych dalej „Serwisami”) oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, SDL Digital Solutions, z siedzibą w Józefowie 3 (96-315 Wiskitki) (zwana dalej „SDLDS”), publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników Serwisów (zwanych dalej „Użytkownikami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów lub dokonaniem rejestracji, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

II. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ SDLDS

Administratorem danych osobowych („administrator”) udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisów jest SDL Digital Solutions, z siedzibą w Józefowie 3 (96-315 Wiskitki). SDLDS przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. SDLDS zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze swoich Serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić zarejestrowanie się w Serwisach, korzystania z niektórych usług, otrzymywania newslettera itp. W trakcie rejestracji SDLDS poinformuje Użytkownika, podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne do udostępnienia treści lub realizacji usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, niewpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji.Użytkownik sam decyduje o tym, które z podanych przez niego danych dodatkowych będą upublicznione. W celu dokonania rejestracji w Serwisach Użytkownik będzie poproszony co najmniej o podanie następujących danych: – Imienia lub pseudonimu (nick), – Adresu e-mail, – Hasła.

 Dodatkowo, SDLDS gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisami, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisów, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu lub Systemu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Informacje o Użytkowniku SDLDS otrzymuje także od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Użytkownikowi dokonanie płatności online za usługi kupione od SDLDS. Otrzymujemy od nich informację o statusie płatności za usługę.

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane Użytkowników przetwarzane są w szczególności, w następujących celach: – dostarczania treści oraz usług Użytkownikom –  prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług, – informowania o treściach i usługach SDLDS oraz treściach i usługach innych firm współpracujących z SDLDS, – udostępniania w Serwisach przestrzeni reklamowej, – prowadzenia marketingu bezpośredniego, -wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi SDLDS, o ile Użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od SDLDS, – zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w SDLDS, – zarządzania systemami teleinformatycznymi, – dochodzenie roszczeń. W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu ulepszania treści oraz usług SDLDS, przekazywania informacji na temat innych usług SDLDS, przeprowadzania badań i analiz dotyczących produktów, usług, skuteczności reklam oraz stron trzecich.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes SDLDS. W interesie SDLDS jest dostarczanie, ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. Wyświetlanie w Serwisach reklam umożliwia natomiast SDLDS pokrycie kosztów usług dostarczanych nieodpłatnie.

IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

SDLDS, co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których SDLDS posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez SDLDS. Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów lub praw innych Użytkowników. Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta SDLDS w celu dostarczania usług Użytkownikom (np. podmioty zapewniające hosting Serwisów). W takich przypadkach SDLDS zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przez dostępem osób nieuprawnionych. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w serwisach SDLDS robotom internetowym, SDLDS stosuje mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania Użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu SDLDS może ujawnić Google Inc. adres IP komputera Użytkownika. Część naszych usługodawców może przechowywać dane Użytkowników poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach dane Użytkowników mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. W tym drugim przypadku SDLDS zabezpiecza dane Użytkowników poprzez zawarcie z usługodawcami SDLDS umów zawierających tzw. Standardowe Klauzule Umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych Użytkowników w krajach trzecich, korzysta z programu unijno – amerykańskiego programu Privacy Shield lub innych podstaw transferu danych osobowych. SDLDS może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

V. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez SDLDS w ramach Serwisów. 1. Prawo dostępu do danych osobowych: Na wniosek Użytkownika SDLDS potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do danych osobowych jakie przekazał SDLDS poprzez konto Użytkownika w Serwisach. 2. Prawo do sprostowania danych osobowych: W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od SDLDS ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma możliwość poprawiania swoich danych osobowych poprzez konto Użytkownika w Serwisach. 3. Prawo do usunięcia danych osobowych: W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się of SDLDS usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez SDLDS (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez SDLDS). 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać od SDLDS czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zarządać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania SDLDS nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych. 5. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych: W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez SDLDS w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi. 6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez SDLDS jego danych osobowych, kiedy: – SDLDS przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, – Dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego,

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

SDLDS przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez SDLDS roszczeń w stosunku do Użytkowników.

VII. POLITYKA „COOKIES” I INNYCH MECHANIZMÓW AUTOMATYCZNEGO PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKA LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA AUTOMATYCZNIE

W Serwisach stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”, „Local Storage Object”, „e-Tag”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisów do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”. Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisów. Za ich pomocą dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisów. Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisów – nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

SDLDS informuje, że podmioty trzecie w celu wyświetlania reklam w Serwisach mogą umieszczać w przeglądarkach Użytkowników swoje pliki „cookies”. SDLDS korzysta z usług zewnętrznych usługodawców w celu zbierania informacji o aktywności Użytkowników w Serwisach. Podmioty te mogą umieszczać na urządzeniach Użytkowników swoje pliki „cookies”. Serwisy wykorzystują także usługę stron trzecich, dzięki której SDLDS uzyskuje zanonimizowane raporty o korzystaniu z Serwisu internetowego oraz skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych. Użytkownik który nie wyraża zgody na taki sposób monitorowania jego zachowania powinien wyrazić swój sprzeciw, korzystając z linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/, http://optout.hit.gemius.pl/removePL.php lub podobnych Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z Serwisów oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych. W przypadku problemów związanych z ustawieniem blokady przyjmowania plików „cookies” Użytkownik może zwrócić się z prośbą o pomoc do SDLDS, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: info@sdlds.pl

VIII. WYKORZYSTANIE „COOKIES” W CELACH MARKETINGOWYCH

Marketing prowadzony w ramach Serwisu internetowego pozwala nam oferować nasze usługi za darmo. SDLDS jak i inni reklamodawcy może wykorzystywać pliki „cookies” w celach statystycznych w celu mierzenia wyświetleń reklam pojawiających się w serwisach oraz liczby kliknięć w te reklamy. Pliki „cookies” SDLDS oraz innych reklamodawców umożliwiają mierzenie jak często reklamy wyświetlają się Użytkownikowi i jak efektywne są prowadzone kampanie marketingowe.

IX. ZARZĄDZANIE OTWARTYMI SESJAMI – ZAZNACZENIE FUNKCJI „ZAPAMIĘTAJ MNIE”

Użytkownik podczas procesu logowania może zaznaczyć funkcję „zapamietaj mnie”. Zaznaczenie tej funkcji sprawia, iż na Urządzenie użytkownika zostaje przesłany plik „cookie”, którego zadaniem jest zapamiętanie Użytkownika. Dzięki uruchomieniu tej funkcji Użytkownik nie musi po raz kolejny logować się na urządzeniu po zamknięciu sesji przeglądarki. Ponowne uruchomienie przeglądarki spowoduje, iż Użytkownik odwiedzający Serwis zostanie rozpoznany jako osoba zalogowana. Jeśli Użytkownik korzysta z urządzeń, do których dostęp mają inne osoby, zaleca się niezaznaczanie opcji „zapamiętaj mnie” i każdorazowe wylogowywanie się z usługi. Należy pamiętać, iż uruchomienie funkcji „zapamiętaj mnie” nie jest tożsame z funkcjonalnością oferowaną przez przeglądarki polegającą na zapamiętywaniu przez przeglądarkę loginu i haseł dostępu. Po zastosowaniu opcji „zapamiętaj mnie” zapamiętany zostaje stan zalogowania, nie są zaś zapamiętywane hasła dostępu.

X. LOGI DOSTĘPOWE

W trakcie korzystania z Serwisów zbierane i analizowane są logi dostępowe z informacjami o numerze IP urządzenia końcowego Użytkownika. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracji Serwisem oraz przy analizach statystycznych interakcji Użytkowników z Serwisem. Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, SDLDS może zostać zobligowany do udostępnienia organom państwa danych podanych przez Użytkowników w trakcie rejestracji do usługi, a w przypadku osób niezalogowanych, do podania numeru IP zawartego w logach dostępowych.

XI. ODSYŁACZE DO INNYCH STRON

Niniejszy dokument odnosi się jedynie do Serwisów, których administratorem jest SDLDS. SDLDS nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisach umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest SDLDS. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

XII. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. SDLDS zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowanie opcji „wyloguj się” po zakończeniu korzystania z treści i usług oferowanych przez nasze serwisy.

XIII. PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI

Usługi SDLDS oferowane w ramach Serwisów skierowane są do osób które ukończyły 18 lat. W związku z tym SDLDS nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

XIV. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W stopce Serwisów administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść polityki prywatności.

XV. KONTAKT ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez SDLDS należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: info@sdlds.pl, lub pisemnie na adres: SDL Digital Solutions, Jozefów 3, 96-315 Józefów. W przypadkach, w których Użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez SDLDS lub podjętymi działaniami, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.